PENZION s rafty

OBECNÉ PODMÍNKY, UBYTOVACÍ ŘÁD, STORNO PODMÍNKY

Objednání a rezervace ubytování

 • Ubytování je možné objednat elektronicky přes rezervační formulář na našich internetových stránkách, e-mailem, případně telefonicky.
 • Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy, zaplacené nejpozději do data splatnosti uvedené na zálohové faktuře nebo dle dohody s ubytovatelem.

Ceny ubytování

 • Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupných na našich internetových stránkách. V ceně je zahrnuta spotřeba vody, energií, wifi, parkování a místní poplatky za ubytovanou osobu a den.
 • Při potvrzení objednávky Vás požádáme o zaplacení zálohy. Výše zálohy je stanovena ve výši 50% z celkové ceny ubytování.
 • Cena za ubytování se platí převodem na účet ubytovatele  nebo v hotovosti před začátkem doby sjednaného ubytování (v termínu začátku pobytu je podmínkou, aby již byly peníze připsány na účet ubytovatele).

Storno podmínky

 • V případě zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě do 21 dní před plánovaným příjezdem se ubytovatel zavazuje nepožadovat po objednateli žádný storno poplatek.
 • Při zrušení rezervace 20 – 14 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace 13 – 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

Začátek a konec ubytování

 • Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
 • Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem.
 • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 • Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 15:00 – 18:00, v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10:00 (po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit). Při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat cenu za další den ubytování.

Pravidla ubytování

 • Ubytovaný má právo užívat pokoj/apartmán s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, společné prostory penzionu, posezení v pergole a parkovací místo ve dvoře penzionu.
 • V celém objektu penzionu je zakázáno kouřit.
 • Topení v objektu penzionu je zajištěno podlahovým topení, provoz si zajišťuje provozovatel dle potřeby.
 • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.
 • V době od 22:00 do 07:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 • Při odchodu z pokoje/apartmánu je ubytovaný povinen vypnout spotřebiče, uzavřít okno, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry. Ubytovaný je povinen
  vždy po svém odchodu dveře od pokoje/apartmánu zavřít a přesvědčit se, že dveře jsou skutečně zamčené.
 • V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit.
 • Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.
 • Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby a mazlíčky, které jsou s ním ubytovány.